Jak wycenić wartość firmy do sprzedaży?
Autor: Eurolinks

Jak wycenić wartość firmy do sprzedaży?

Kiedy przychodzi czas na kupno lub sprzedaż firmy, ważne jest, aby odłożyć na bok swoje osobiste odczucia, aby dokonać dokładnej wyceny firmy i ustalić realistyczną i konkurencyjną cenę sprzedaży. Będziesz musiał obiektywnie przeanalizować firmę i zbadać obecny rynek.

Istnieją trzy metody wyceny biznesu. Jedna z nich może być bardziej odpowiednia od drugiej, w zależności od rodzaju wycenianego biznesu, w tym jego branży, wielkości i okoliczności sprzedaży.


Podejście do wyceny przedsiębiorstwa oparte na dochodach

Dochodowa metoda wyceny przedsiębiorstwa to rodzaj wyceny oparty na przewidywanych przyszłych przepływach pieniężnych lub zyskach. Jest ona zalecana dla firm, które mają duży potencjał wzrostu. Przedsiębiorcy chcący kupić firmę oceniają czy będzie ona nadal przynosić zyski. Tak więc, największym czynnikiem, który potencjalny nabywca weźmie pod uwagę jest przyszły cash flow firmy. Istnieją dwa warianty tego podejścia: kapitalizacja zysków i zdyskontowane przepływy pieniężne (DCF).

W metodzie kapitalizacji zysków, historyczne przepływy pieniężne spółki dzielone są przez jej stopę kapitalizacji. Stopa kapitalizacji jest wyrażona w procentach i reprezentuje stopę zwrotu z kapitału obejmującego składniki kapitałowe i zadłużenie. Metoda ta pomaga w identyfikacji ryzyka i kwantyfikacji potencjalnego zwrotu z inwestycji. Poprzez wykorzystanie wartości bieżącej netto przepływów pieniężnych z istniejących umów lub oczekiwanych zysków generowanych w ramach zwykłego toku działalności i skorygowanie o ryzyko.

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych bierze pod uwagę prognozowane przepływy pieniężne firmy, a następnie dyskontuje tę kwotę o ryzyko przy użyciu średniego ważonego kosztu kapitału. Ta projekcja jest zwykle obliczana dla jednego roku, a następnie zakłada wieczny i stały wzrost. Ze względu na to założenie, ta metoda wyceny jest najlepiej stosowana, gdy analityk jest pewny przyjętych założeń.


Wycena wartości przedsiębiorstwa oparta na aktywach

Wycena majątkowa przedsiębiorstwa skupia się na wartości jego aktywów pomniejszonych o zobowiązania. Jest ona często stosowana w połączeniu z innymi metodami wyceny i może być wymagana jako część procesu due diligence. Należy pamiętać, aby uwzględnić nie tylko maszyny i meble w firmie, ale także wartości niematerialne i prawne, takie jak patenty, tajemnice handlowe i znaki towarowe. Pomiar zasobów niematerialnych jest skomplikowany, ponieważ wymaga dokładności, dbałości o szczegóły i doświadczenia. W wycenie należy uwzględnić aktywa oraz zobowiązania pozabilansowe.


Rynkowa wycena firmy - jak obliczyć wartość firmy?

Rynkowa wycena przedsiębiorstwa polega na określeniu wartości przedsiębiorstwa przez porównanie go z innymi firmami. Podejście to bazuje na cenach transakcyjnych uzyskanych na warunkach rynkowych. Podstawowym zagadnieniem jest wybór przedsiębiorstw porównywalnych oraz mierników ekonomiczno-finansowych (mnożników porównawczych). Należy znaleźć firmy o podobnych finansach w danym sektorze, a następnie obliczyć średnią wartość mnożników handlowych (jak działa firma). Mnożniki często używane w tym podejściu to zwrot z kapitału własnego, cena do zysków, wartość przedsiębiorstwa (EBITDA), cena do wartości księgowej i zwrot z aktywów. Wycena oparta na mnożnikach sektorowych nie może stanowić jedynej metody wyceny.

Teraz, gdy masz już wiedzę na temat różnych metod, w jaki możesz wycenić swój biznes, omówmy pozostałe zasady. Te wskazówki pomogą Ci obliczyć najlepszą cenę przed wystawieniem firmy na sprzedaż.

1. Przygotuj sprawozdania finansowe i określ znormalizowaną EBIDTA.

Pierwszą zasadą przy wycenie biznesu jest przygotowanie sprawozdań finansowych firmy. Właściciel powinien zebrać dokumentację finansową za ostatnie trzy lata, w tym: rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz bilans.

Następnie należy we współpracy z księgowym, przekształcić rachunek zysków i strat w zestawienie „znormalizowanych” zysków sprzedającego, które uwzględni jednorazowe zakupy i uznaniowe wydatki, aby dokładniej odzwierciedlić wartość firmy. Znormalizowana EBIDTA daje lepsze wyobrażenie o prawdziwym zysku z działalności, ponieważ uwzględnia wydatki, które nie są wymagane do prowadzenia działalności. Do takich wydatków zalicza się wynagrodzenie właścicieli, którzy nie są menadżerami w biznesie, podróże, które nie są niezbędne do prowadzenia działalności, członków rodziny, którzy zajmują stanowiska nieistotne dla działalności, darowizny na cele charytatywne, zajęcia rekreacyjne oraz jednorazowe wydatki, jak np. rozstrzygnięcie sprawy sądowej.

2. Ustal wartość majątkową biznesu.

Drugą zasadą wyceny przedsiębiorstwa jest ustalenie wartości aktywów firmy. Po pierwsze, należy oszacować wartość aktywów materialnych firmy poprzez inwentaryzację wszystkich fizycznych aspektów działalności, takich jak urządzenia, sprzęt i zapasy. Nieruchomość, gotówka w kasie i należności są również uwzględnione.

Następnie należy oszacować wartość aktywów niematerialnych firmy, w tym własności intelektualnej, umów, partnerstwa, rozpoznawalności marki i innych. Przypisanie wartości do aktywów niematerialnych może być trudne i może być najlepiej skonsultować się z profesjonalnym rzeczoznawcą.

Podczas, gdy wycena aktywów daje wyraźniejszy obraz bieżącej wartości firmy, nie odzwierciedla ona wyraźnie wartości potencjału zarobkowego firmy.

Ponieważ kupujący są przede wszystkim zainteresowani przyszłymi zyskami swojej inwestycji, dobrym pomysłem jest ilościowe oszacowanie potencjału zarobkowego firmy poprzez mnożniki cenowe.

3. Wykorzystaj mnożniki cenowe do oszacowania wartości przedsiębiorstwa.

Kolejną zasadą wyceny jest stosowanie mnożników cenowych, które określają wartość przedsiębiorstwa na podstawie wielokrotności jego potencjalnych zysków. Mnożniki cenowe dostarczają nabywcom narzędzia do oszacowania zwrotu z inwestycji. Są one szybkim sposobem na uzyskanie ogólnego szacunku ceny sprzedaży przedsiębiorstwa.

Po ustaleniu wyceny aktywów firmy, następnym krokiem jest określenie mnożnika, który ma zastosowanie do regionu geograficznego i rodzaju branży. Liczby te łączą się w równanie, którego wynikiem jest uczciwe oszacowanie ceny sprzedaży firmy.

4. Wykorzystaj porównywalne firmy “na sprzedaż” i sprzedane.

Niedawna sprzedaż porównywalnych przedsiębiorstw jest popularną zasadą wyceny, która zapewnia realistyczny obraz tego, za ile są sprzedawane podobne przedsiębiorstwa.

5. Popraw wartość firmy.

Jeśli właściciel jest rozczarowany szacunkową wartością biznesu, istnieje wiele sposobów, aby ją poprawić. W rzeczywistości, im szybciej właściciel zacznie pracować nad zwiększeniem ceny sprzedaży firmy, tym lepiej.

Pamiętaj, że kupujący są zainteresowani firmami, które oferują największy potencjał dla przyszłych zysków. Dokumentacja kilkuletniego wzrostu zysków wpłynie na wartości firmy.

Kupujący szukają zwinnego przejścia do nowego biznesu, więc dowody na to, że firma jest dobrze zorganizowana i działa sprawnie, również zwiększą jej wartość. Przejrzysty i sprawnie funkcjonujący organizm, ze zgodnością z przepisami BHP, odnawialnymi umowami najmu, polityką pracowniczą, personelem z umowami transferowymi, listami dostawców i ustaloną bazą klientów stanowi o zaletach firmy. Jest bardziej prawdopodobne, że potencjalni nabywcy będą czuć, że jest to dobra inwestycja dla nich.

Finansowanie sprzedawcy jest kolejnym sposobem, że właściciele mogą potencjalnie zwiększyć wartość firmy. Częściowe finansowanie sprzedaży może przynieść właścicielowi korzyści w postaci wyższej ceny sprzedaży, zebranych odsetek i szerszego pola potencjalnych nabywców.

6. Skonsultuj się z profesjonalnym rzeczoznawcą i uzyskaj formalną wycenę.

Wynajęcie profesjonalnego doradcy biznesowego nie tylko pozwala skorzystać z jego lub jej wiedzy, ale zapewnia obiektywizm, którego może brakować, jeśli chodzi o dokonanie odpowiedniej oceny biznesu. Wielu doradców ma doświadczenie w przeprowadzaniu formalnej wyceny lub ma powiązania z wykwalifikowanymi specjalistami.

Współpracuj z najlepszymi

Zespół Eurolinks tworzą osoby z długoletnim doświadczeniem w biznesie, prawie i bankowości. Pozwala nam to z sukcesem wspierać przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa.

  • Pozyskiwanie finansowania
  • Fuzje i przejęcia firm
  • Sprzedaż przedsiębiorstw
  • Analizy i restrukturyzacje
  • Wewnętrzna kontrola finansów
Więcej o nas

Masz pytania dotyczące naszej oferty?

Zostaw adres email lub telefon. Skontaktujemy się.

Wprowadź imię i nazwisko
Firma
NIP / KRS
Email
Telefon
Wiadomość

Administratorem danych osobowych jest Eurolinks Sp. z o.o. ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz prowadzenia w związku z tym korespondencji elektronicznej. Dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającym na prowadzeniu korespondencji w związku z działalnością gospodarczą oraz rozwiązaniu ewentualnej sprawy, której korespondencja dotyczy. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo dostępu do danych i ich sprostowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia procesu komunikacji.