Audyt due diligence spółki

Kompleksowo przeprowadzamy badanie spółki przy przejęciach, sprzedaży i zakupie.

Celem audytu przedsiębiorstwa jest weryfikacja przyjętych praktyk, procedur i innych wewnętrznych regulacji pod kątem zgodności z prawem, opłacalności projektu, dyscypliny finansowej, rentowności lub innych obszarów. Zakres przeprowadzanego audytu zależy od potrzeb Klienta, jego planów i zamierzonego celu.

Opierając się na kryteriach prawnych, finansowych i podatkowych wspieramy naszych Klientów w zakresie audytów cząstkowych, bądź też całościowej analizy biznesu, której podlega m.in.

 • działalność badanej firmy oraz dotyczące jej ustawodawstwo,
 • akcjonariat lub wspólnicy,
 • środki eksploatacji,
 • umowy handlowe,
 • udzielone gwarancje i poręczenia,
 • ustanowione hipoteki, stosunki z bankami,
 • zaciągnięte zobowiązania pozabilansowe,
 • stan zadłużenia,
 • toczące się spory sądowe czy zawarte ugody.

Podstawowym zadaniem stawianym przed due diligence jest dokonanie obiektywnej analizy stanu przedsiębiorstwa mającej na celu określenie słabych i silnych stron oraz wskazanie potencjalnych zagrożeń.

Due diligence przedsiębiorstwa jest kluczowym czynnikiem sukcesu przy transakcjach kapitałowych, gdyż pozwala oszacować ryzyko związane z transakcją oraz właściwie zaplanować harmonogram transakcji. Jednym z celów due diligence jest także określenie możliwości realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa w związku z planowaną transakcją.

Audyt due diligence zalecany jest m.in. w przypadku zamiaru nabycia przedsiębiorstwa, ogółu praw i obowiązków, udziałów, akcji, przekształceń podmiotu, wdrażania polityki rozwoju firmy, objęcia funkcji zarządczych, wzrostu ryzyka kontroli ze strony organów państwa w firmie, czy restrukturyzacji.

Posiadamy bogate doświadczenia związane z przeprowadzaniem audytów – nasi eksperci dokonywali między innymi oceny sytuacji prawno-podatkowej nieruchomości (w tym nieruchomości będących zabytkami), w transakcjach sprzedaży przedsiębiorstw zarówno na rzecz nabywców, jak i na rzecz sprzedających w ramach przygotowania przedsiębiorstwa do audytu kupującego.

Na bieżąco weryfikujemy też stosowane przez naszych Klientów praktyki handlowe, analizując ich opłacalność, zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony konkurencji, konsumentów oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej. Dokonujemy również weryfikacji i doradzamy we wdrażaniu procedur compliance, w celu zminimalizowania ryzyk prawnych i podatkowych prowadzonego biznesu.

Cykliczne dokonywanie audytów wzmacnia nadzór właścicielski nad przedsiębiorstwem, co jest szczególnie istotne w związku z zaostrzającymi się rygorami odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Główne korzyści audytu biznesu to:

 • Wnikliwa, praktyczna ocena dotychczasowej działalności, pozwalająca zidentyfikować wszelkie obszary ryzyka.
 • Możliwość oszacowania powodzenia i ewentualnych zagrożeń planowanych transakcji.
 • Otrzymanie wskazówek do zastosowania efektywnych rozwiązań pod kątem wydajności prowadzonego biznesu.
 • Możliwość zabezpieczenia własnego majątku przed ewentualnymi skutkami realizacji transakcji obarczonej ryzykiem.

Wymiernym efektem audytu prawnego jest szczegółowy raport, który zawiera opis stanu faktycznego, jego ocenę w zakresie zgodności z prawem oraz zalecenia, na podstawie których Klient może podjąć przemyślaną i rozważną decyzję co do realizacji zamierzeń.


Współpracuj z najlepszymi

Zespół Eurolinks tworzą osoby z długoletnim doświadczeniem w biznesie, prawie i bankowości. Pozwala nam to z sukcesem wspierać przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa.

 • Pozyskiwanie finansowania
 • Fuzje i przejęcia firm
 • Sprzedaż przedsiębiorstw
 • Analizy i restrukturyzacje
 • Wewnętrzna kontrola finansów
Więcej o nas

Masz pytania dotyczące naszej oferty?

Zostaw adres email lub telefon. Skontaktujemy się.

Wprowadź imię i nazwisko
Firma
NIP / KRS
Email
Telefon
Wiadomość

Administratorem danych osobowych jest Eurolinks Sp. z o.o. ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz prowadzenia w związku z tym korespondencji elektronicznej. Dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającym na prowadzeniu korespondencji w związku z działalnością gospodarczą oraz rozwiązaniu ewentualnej sprawy, której korespondencja dotyczy. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo dostępu do danych i ich sprostowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia procesu komunikacji.