Prowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa - pomoc w uniknięciu upadłości

Kompleksowa pomoc prawna, finansowa i organizacyjna w restrukturyzacji firmy - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Utrzymujące się problemy finansowe i płynnościowe firmy, bez procesów naprawczych, mogą doprowadzić firmę na skraj bankructwa. Jednakże przeprowadzenie w odpowiednim czasie procesu restrukturyzacji może pozwolić firmie ponownie „stanąć na nogi”. Niemniej proces ten wymaga znacznego wysiłku od firmy, która musi przygotować dla swoich wierzycieli rzeczowe i wiarygodne propozycje dotyczące spłaty zadłużenia i zawarcia w tej kwestii układu. Profesjonalne doradztwo finansowe i prawne, z uwzględnieniem kompetencji w zakresie procesu zmian organizacyjnych u dłużnika może stanowić o sukcesie całego postępowania.

Naszym zadaniem jest kompleksowe wsparcie Klienta w całym procesie restrukturyzacji.

Nasi doradcy, wykorzystując swoją wiedzę i wieloletnie doświadczenie, wielokrotnie pozwolili „rozwinąć skrzydła” i pomagając naszym klientom wyjść z problemów, przyczynili się do ich sukcesu.

Restrukturyzacje prawne, finansowe i organizacyjne

Restrukturyzacja w firmie to proces, w którym podejmowane są działania mające na celu zmianę struktury i funkcjonowania przedsiębiorstwa w celu poprawy jego wyników finansowych lub dostosowania do zmieniających się warunków rynkowych. Restrukturyzacja może dotyczyć różnych obszarów, takich jak struktura organizacyjna, procesy biznesowe, finanse, zasoby ludzkie itp.

Restrukturyzacja prawna dotyczy przede wszystkim zmian w strukturze prawnej firmy, takie jak zmiana formy prawnej, podział spółki, scalenie spółek, zmiana statutu itp. Restrukturyzacja prawna jest często stosowana w celu optymalizacji podatkowej lub zmniejszenia ryzyka prawnego, a także w celu lepszego dopasowania do wymogów rynkowych.

Restrukturyzacja finansowa ma na celu poprawę sytuacji finansowej firmy, na przykład poprzez zmniejszenie kosztów, restrukturyzację długu, zmianę źródeł finansowania, czy poprawę procesów windykacyjnych. Restrukturyzacja finansowa może obejmować także sprzedaż niepotrzebnych aktywów, pozbycie się zbyt kosztownych działań czy restrukturyzację działań biznesowych, które nie przynoszą odpowiednich zysków.

Restrukturyzacja organizacyjna dotyczy przede wszystkim zmian w organizacji i procesach biznesowych firmy. Celem restrukturyzacji organizacyjnej jest poprawa wydajności i efektywności działania przedsiębiorstwa poprzez lepsze wykorzystanie zasobów, zoptymalizowanie procesów, zmniejszenie kosztów itp. Restrukturyzacja organizacyjna może obejmować m.in. redukcję etatów, zmiany w systemie wynagradzania, restrukturyzację działów, wdrożenie nowych procesów, a także zmiany w systemach informatycznych.

W każdym przypadku restrukturyzacji, kluczowe jest dokładne zrozumienie potrzeb i celów firmy, a także przeprowadzenie odpowiedniej analizy sytuacji przedsiębiorstwa, aby wybrać najlepsze rozwiązania. Restrukturyzacja może przynieść korzyści w postaci poprawy wyników finansowych, zwiększenia konkurencyjności, czy lepszego dostosowania do zmieniających się warunków rynkowych.

Restrukturyzacja spółki z o.o

Restrukturyzacja spółki z o.o. może przybierać różne formy, w zależności od potrzeb i celów firmy. Poniżej przedstawione są przykładowe sposoby restrukturyzacji spółki z o.o.:

Podział spółki z o.o. na dwie lub więcej nowych spółek – w wyniku podziału spółki z o.o. powstają nowe spółki, zwykle z odrębnymi przedmiotami działalności i podziałem majątku, udziałów lub akcji między nowe spółki.

Fuzja spółek z o.o. – w wyniku fuzji dwóch lub więcej spółek z o.o. powstaje jedna nowa spółka z o.o. W ramach fuzji następuje połączenie majątków, praw i obowiązków spółek z o.o.

Przekształcenie spółki z o.o. w inną formę prawnej – spółka z o.o. może zostać przekształcona w inną formę prawnej, np. w spółkę akcyjną, spółkę jawna, spółkę komandytową lub jednoosobową działalność gospodarczą.

Zamknięcie spółki z o.o. – jeśli spółka z o.o. z różnych powodów przestaje być opłacalna lub spełnia swoje cele, może zostać zamknięta. W tym przypadku przeprowadza się likwidację spółki, czyli wyprzedanie jej majątku i rozwiązanie umów.

Transakcje M&A – spółka z o.o. może przeprowadzać transakcje fuzji, przejęć i innych form konsolidacji rynkowej w celu poprawy swojej sytuacji finansowej i pozycji na rynku.

Reorganizacja spółki z o.o. wymaga odpowiedniego przygotowania i przeprowadzenia procesu zgodnie z prawem. W celu uzyskania najlepszych efektów warto skorzystać z usług specjalisty w zakresie restrukturyzacji prawnej, finansowej i organizacyjnej.

Restrukturyzacja zadłużenia firmy

Restrukturyzacja zadłużenia to proces, który ma na celu zmniejszenie obciążenia finansowego przedsiębiorstwa poprzez renegocjację warunków spłaty długu. W zależności od sytuacji finansowej firmy, restrukturyzacja może obejmować różne działania, w tym:

 • Negocjacje z wierzycielami - w przypadku gdy firma ma problemy ze spłatą zobowiązań, ważne jest podjęcie działań mających na celu uzyskanie czasowego lub trwałego zawieszenia spłaty długu lub negocjowanie zmiany warunków umowy.
 • Przygotowanie planu restrukturyzacji - w oparciu o analizę sytuacji finansowej firmy i przeprowadzenie due diligence, opracowywany jest plan restrukturyzacji, który może obejmować m.in. sprzedaż aktywów, zmianę struktury organizacyjnej, czy też zmianę sposobu finansowania.
 • Emisja nowych papierów wartościowych - w celu uzyskania środków na spłatę długu, firma może zdecydować się na emisję nowych papierów wartościowych, takich jak obligacje lub akcje.
 • Renegocjacja umów z dostawcami i kontrahentami - w przypadku gdy firma ma problemy z płynnością finansową, ważne jest także negocjowanie zmiany warunków umów z dostawcami i kontrahentami.

W procesie restrukturyzacji zadłużenia ważne jest skorzystanie z usług specjalistów, takich jak doradcy restrukturyzacyjni, którzy pomogą w przygotowaniu planu restrukturyzacji i negocjacjach z wierzycielami.

Restrukturyzacja spółki akcyjnej

Restrukturyzacja spółki akcyjnej to proces wprowadzania zmian w strukturze organizacyjnej, finansowej i prawnej spółki w celu poprawy jej efektywności i osiągnięcia lepszych wyników biznesowych. Istnieją różne sposoby na przeprowadzenie restrukturyzacji spółki akcyjnej, a ostateczny wybór zależy od konkretnych okoliczności i potrzeb spółki.

Poniżej przedstawiam przykładowy proces restrukturyzacji spółki akcyjnej:

 1. Analiza sytuacji - w pierwszej kolejności dokonuje się szczegółowej analizy sytuacji finansowej, organizacyjnej i prawnej spółki. W oparciu o wyniki analizy określa się potrzeby restrukturyzacyjne i cele, jakie ma osiągnąć spółka.
 2. Określenie strategii - na podstawie wyników analizy ustala się strategię restrukturyzacji, czyli plan działań mający na celu osiągnięcie założonych celów.
 3. Plan restrukturyzacji - opracowuje się szczegółowy plan działań, który uwzględnia m.in. zmiany w strukturze organizacyjnej, redukcję kosztów, zmiany w zarządzaniu finansami i restrukturyzację długu.
 4. Wdrożenie planu - plan restrukturyzacji wdraża się stopniowo, uwzględniając priorytety i uwarunkowania spółki oraz jej otoczenia. Wdrożenie planu może wymagać zmiany struktury własnościowej spółki, zmiany w zarządzie, redukcji kosztów lub przeprowadzenia działań mających na celu zwiększenie przychodów.
 5. Monitorowanie postępów - po wdrożeniu planu restrukturyzacji prowadzi się monitoring postępów, aby w razie potrzeby wprowadzić korekty i dostosować plan do zmieniającej się sytuacji.

Proces restrukturyzacji spółki akcyjnej jest złożonym procesem, który wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Dlatego warto skorzystać z usług doradczych, które pomogą w opracowaniu strategii i planu restrukturyzacji oraz w efektywnym wdrożeniu działań.

Doradztwo restrukturyzacyjne

Doradztwo restrukturyzacyjne to proces, w którym specjaliści pomagają firmom w sytuacjach trudnych finansowo i organizacyjnie. Celem doradztwa restrukturyzacyjnego jest poprawa sytuacji finansowej firmy poprzez analizę jej aktualnej sytuacji, identyfikację problemów i opracowanie strategii naprawczej.

Doradztwo restrukturyzacyjne może obejmować różne obszary, takie jak restrukturyzacja zadłużenia, zmiana modelu biznesowego, redukcja kosztów, reorganizacja struktury organizacyjnej, zmiana strategii, restrukturyzacja operacyjna, a także wprowadzanie innowacji i zmian w kulturze organizacyjnej.

Specjaliści od doradztwa restrukturyzacyjnego przeprowadzają szczegółową analizę finansową i operacyjną firmy, aby zidentyfikować jej słabe punkty i określić, jakie działania są potrzebne do poprawy jej kondycji. Na tej podstawie opracowują plan działania, który może obejmować zmiany w strukturze kapitałowej, reorganizację działów, zmiany w strategii biznesowej, wprowadzenie nowych procesów i procedur, a także szkolenia dla pracowników.

Doradztwo restrukturyzacyjne jest szczególnie przydatne dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, ale może być również stosowane jako narzędzie strategiczne dla firm, które chcą poprawić swoją efektywność i konkurencyjność na rynku.

Eurolinks wspiera przedsiębiorstwa w sytuacji wyzwań związanych z finansowaniem działalności. Wspieramy zarządy i/lub właścicieli w przygotowaniu strategii wyjścia z trudnej sytuacji. Pomagamy prowadzić negocjacje z dostawcami finansowania (bankami, funduszami mezzanine i kapitałowymi) oraz, w razie potrzeby, pomagamy w pozyskaniu dodatkowego finansowania.


Współpracuj z najlepszymi

Zespół Eurolinks tworzą osoby z długoletnim doświadczeniem w biznesie, prawie i bankowości. Pozwala nam to z sukcesem wspierać przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa.

 • Pozyskiwanie finansowania
 • Fuzje i przejęcia firm
 • Sprzedaż przedsiębiorstw
 • Analizy i restrukturyzacje
 • Wewnętrzna kontrola finansów
Więcej o nas

Masz pytania dotyczące naszej oferty?

Zostaw adres email lub telefon. Skontaktujemy się.

Wprowadź imię i nazwisko
Firma
NIP / KRS
Email
Telefon
Wiadomość

Administratorem danych osobowych jest Eurolinks Sp. z o.o. ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz prowadzenia w związku z tym korespondencji elektronicznej. Dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającym na prowadzeniu korespondencji w związku z działalnością gospodarczą oraz rozwiązaniu ewentualnej sprawy, której korespondencja dotyczy. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo dostępu do danych i ich sprostowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia procesu komunikacji.