Wycena firmy, spółki lub przedsiębiorstwa

wycena firmy usługa

Proces wyceny firmy składa się z szeregu kroków, które należy wykonać w określonej kolejności, różnych formuł do obliczania wartości oraz wytycznych księgowych dyktujących zasady postępowania w określonych sytuacjach. Proces ten wymaga dużego doświadczenia i wiedzy, aby został przeprowadzony prawidłowo.

Uzyskanie wartości, którą można obronić, zależy nie tylko od zastosowania odpowiednich kroków w procesie wyceny, ale także od dobrego osądu przy tworzeniu założeń i prognoz wykorzystywanych do obliczenia wartości.

10 podstawowych kroków do wyceny firmy

1. Zaangażowanie usług profesjonalisty w dziedzinie wyceny spółek

Dokonanie właściwego osądu sytuacji jest kluczowym zadaniem doświadczonego profesjonalisty w dziedzinie wyceny przedsiębiorstw. Ponieważ każda firma jest unikalna, a cel i okoliczności towarzyszące każdej wycenie są inne, doświadczenie dobrego eksperta wnosi do zadania krytykę w dochodzeniu do wartości, która jest zarówno dokładna, jak i możliwa do obrony.

2. Wycena firmy - zrozumienie celu

Początek procesu wyceny wartości firmy zawsze polega na refleksji nad motywacją do przeprowadzenia oceny oraz nad tym, co dokładnie chcemy objąć wyceną. Określenie celu wyceny stanowi próbę zrozumienia wszystkich stron, które mogą być potencjalnie zainteresowane takim oszacowaniem. Zidentyfikowanie zainteresowanych stron umożliwia dostosowanie wyceny firmy do ich konkretnych potrzeb i oczekiwań.

3. Określenie przesłanek wartości wyceny przedsiębiorstwa

Jakie są przesłanki wartości: przesłanka kontynuacji działalności czy przesłanka uporządkowanej/wymuszonej likwidacji. W pierwszym przypadku zakłada się dalsze prowadzenie działalności i korzystanie z majątku przedsiębiorstwa; w drugim zakłada się eksploatację lub sprzedaż majątku pojedynczo lub w grupie (tzn. przedsiębiorstwo nie będzie kontynuowało działalności w obecnej formie). Innym przypadkiem są fuzje i przejęcia; w transakcji fuzji i przejęć nabywca może zrealizować korzyści, które sprawiają, że nabyte przedsiębiorstwo ma większą wartość niż godziwa wartość rynkowa. Może to spowodować, że przesłanka wartości będzie znacznie wyższa niż w przypadku przesłanki kontynuacji działalności lub uporządkowanej/wymuszonej likwidacji.

4. Określenie podstawy wyceny

Czy wycena firmy jest ceną transakcyjną pomiędzy chętnym sprzedającym a chętnym kupującym, czy też jest określeniem wartości inwestycyjnej dla obecnego właściciela? Podstawa wyceny często wynika również z przepisów, prawa czy też umowy.

5. Zebranie danych do wyceny

Dokumentacja finansowa, kontrakty, umowy z klientami/dostawcami, leasingi, kredyty i pożyczki i wszystkie inne zobowiązania, które będą miały wpływ na przyszłą rentowność firmy będą przeanalizowane. Dokumenty powinny być skompilowane i dostarczone ekspertowi. Lista kontrolna wyceny przedsiębiorstwa zawiera informacje potrzebne do dokonania dokładnej wyceny. Dodatkowo, ekspert zbierze informacje o wynikach finansowych podobnych firm w celu ich porównania.

6. Przegląd historycznych wyników działalności przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo będące przedmiotem wyceny radziło sobie należy najpierw zapoznać się z historią firmy, jej strukturą własnościową i przeszłymi wynikami finansowymi. Pozwala to również na porównanie z danymi dotyczącymi wyceny innych firm z tej samej branży o podobnym stopniu zaawansowania i wielkości. Wyniki Spółki w porównaniu z podobnymi wartości księgowej i ceny do wolnych przepływów pieniężnych.

7. Określenie perspektyw dla przedsiębiorstwa

Wartość, w oczach nabywcy lub inwestora, wynika z perspektywy przyszłych przepływów pieniężnych. Przyszłą wartość firmy można przewidzieć, biorąc pod uwagę obecną strategię przedsiębiorstwa i jego dotychczasowe wyniki. Przy takim zrozumieniu można prognozować przyszłe przychody, koszty operacyjne, podatki, zapotrzebowanie na kapitał, koszt kapitału i udział w rynku. Wreszcie, należy dokonać wyceny biznesplanu. Jaki jest plan zarządu dotyczący ciągłego tworzenia wartości? Czy odbiega on znacząco od obecnych lub przeszłych wyników firmy? Czy jest on wiarygodny? Konieczne będzie wprowadzenie korekt do zbyt optymistycznych prognoz na przyszłość. Prognozowanie przyszłości przedsiębiorstwa wymaga przyjęcia szeregu założeń. Doświadczenie eksperta w dziedzinie wyceny jest nieocenione przy podejmowaniu takich decyzji, ponieważ niewielka zmiana któregokolwiek z nich będzie miała duży wpływ na uzyskaną wartość - i może dać nierealistyczną, niemożliwą do obrony wartość.

Czynniki do uwzględnienia przy wycenie przedsiębiorstwa

wycena firmy - czynniki do wyceny

Wartość przedsiębiorstwa dla potencjalnego nabywcy lub inwestora zależy w dużej mierze od prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych. Aby dokładnie oszacować tę wartość, istnieje szereg kluczowych czynników do uwzględnienia, które obejmują zarówno analizę obecnego stanu przedsiębiorstwa, jak i perspektywę jego przyszłego rozwoju.

 • Model biznesowy - analiza modelu biznesowego obejmuje ocenę sposobu, w jaki firma generuje przychody, identyfikuje ryzyka i wyznacza strategię rozwoju.
 • Pozycja rynkowa - ocenia, w jaki sposób firma umiejscawia się na rynku w porównaniu do konkurencji, uwzględniając udział w rynku i perspektywy wzrostu.
 • Przewaga konkurencyjna - analiza unikalnych cech, produktów czy usług, które pozwalają firmie wyprzedzić konkurencję i zdobyć przewagę.
 • Pozycja produktu - zrozumienie, jak firma pozycjonuje swoje produkty na rynku, w tym ich atrakcyjność i innowacyjność.
 • Struktura kosztów - dokładna analiza struktury kosztów operacyjnych, która wpływa na rentowność przedsiębiorstwa.
 • Siła zarządzania - ocena kompetencji zarządu w podejmowaniu strategicznych decyzji, co wpływa na stabilność i rozwój firmy.
 • Siła/słabość operacyjna - ocena sprawności operacyjnej firmy.
 • Lokalizacja i dostępność - znaczenie geograficznego położenia firmy, dostępu do rynków czy źródeł surowców.
 • Baza klientów - ocena stabilności bazy klientów, poziomu lojalności oraz potencjału na przyszłe zyski - ustalenia prognozy generowanych przez nich dochodów.
 • Baza aktywów - analiza wartości aktywów przedsiębiorstwa, w tym technologii, patentów czy nieruchomości.
 • Bariery wejścia na rynek - analiza istniejących barier dla potencjalnych konkurentów, co może wpływać na długoterminową wartość przedsiębiorstwa.
 • Łańcuch dostaw - ocena niezawodności i efektywności łańcucha dostaw, kluczowego dla ciągłości operacyjnej.

8. Wybór podejścia do wyceny oraz metody, którą należy zastosować

Wybór odpowiedniego podejścia do wyceny zależy od celu wyceny, podstawy i przesłanek wartości, a w niektórych przypadkach od dostępności (lub braku) odpowiednich danych. Trzy podstawowe podejścia do wyceny stosowane w procesie wyceny przedsiębiorstwa to podejście rynkowe, dochodowe i kosztowe. W wielu przypadkach, do określenia wartości będzie wykorzystywana więcej niż jedna metoda.

9. Dyskonta i premie

W przypadku spółek niepublicznych stosuje się dyskonto za zbywalność, aby uwzględnić brak możliwości szybkiej zamiany udziału w spółce na gotówkę. Natomiast dyskonto za brak kontroli dotyczy braku mniejszościowego udziałowca do kontrolowania kluczowych decyzji dotyczących spółki. W niektórych szczególnych przypadkach można również zastosować dyskonto dot. kluczowej osoby, aby odzwierciedlić wartość związaną z osobą, taką jak założyciel. Wartość firmy bez tej kluczowej osoby byłaby znacznie niższa.

10. Ustalenie wartości

Ostatnim krokiem jest dojście do wartości przedsiębiorstwa. Jest to zwykle poparte kompleksowym raportem z wyceny, który wyszczególnia informacje i podejście lub podejścia do wyceny stosowane przez eksperta, a także założenia przyjęte w prognozach.

wycena przedsiębiorstwa - jak podnieść wartość firmy kliknij, aby powiększyć

Metody wyceny wartości spółek

Wybór optymalnej metody wyceny uzależniony jest od wielu czynników, w tym m.in. specyfiki działalności przedsiębiorstwa, strategii i perspektyw rozwoju branży, w której działa czy posiadanych aktywów. Oznacza to, że inną metodę zastosujemy do wyceny firmy produkcyjnej o ugruntowanej pozycji na rynku, a inną do wyceny firmy handlowej o krótkim okresie działania.

Najczęściej stosowane metody wyceny:

 • metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF - podejście dochodowe);
 • metoda mnożników rynkowych (podejście rynkowe);
 • metoda skorygowanych aktywów netto (podejście kosztowe).

Z uwagi na to, że każda z powyższych metod ma swoje zalety oraz wady rekomendowanym podejściem do oszacowania wartości spółki jest rozważenie skorzystania z co najmniej dwóch z nich, w zależności od specyfiki wskazujemy Państwu metody wraz z argumentacją.

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF - podejście dochodowe)

Metoda DCF szacuje wartość przedsiębiorstwa na podstawie jego zdolności do generowania nadwyżki wolnych środków pieniężnych. Pierwszym etapem wyceny tą metodą jest identyfikacja czynników ekonomicznych, determinujących zdolność przedsiębiorstwa do generowania nadwyżek pieniężnych, przeprowadzona na podstawie analizy jego obecnej sytuacji. W celu sporządzenia wyceny tą metodą wymagane jest przygotowanie prognoz przepływów pieniężnych firmy na okres kilku lat oraz przyjęcie założenia dotyczącego tempa wzrostu przepływów pieniężnych po tym okresie (tzw. okresie rezydualnym).

Wyznaczona w ten sposób wartość powiększana jest o wartość posiadanych przez firmę aktywów nieoperacyjnych, które nie służą prowadzeniu działalności operacyjnej oraz pomniejszana o wartość długu odsetkowego netto (zadłużenie odsetkowe pomniejszone o posiadane środki pieniężne), co pozwala oszacować wartość kapitałów własnych firmy.

Podstawową zaletą metody DCF jest uwzględnienie wszystkich indywidualnych czynników wpływających w kluczowy sposób na wartość rynkową, takich jak perspektywy rozwoju, marże, potrzeby inwestycyjne czy koszt kapitału - metoda prezentuje bardzo indywidualne podejście do wycenianego przedsiębiorstwa. Z drugiej strony, najpoważniejszą jej wadą jest silne uzależnienie uzyskanych wyników od sporządzonej prognozy, która z kolei obarczona jest dużym stopniem subiektywizmu.

Metoda mnożników rynkowych (podejście rynkowe)

Do najpopularniejszych mnożników należą:

 • wartość zainwestowanego kapitału / sprzedaż,
 • wartość zainwestowanego kapitału / zysk EBITDA,
 • wartość zainwestowanego kapitału / zysk EBIT,
 • cena / sprzedaż,
 • cena / zysk netto,
 • cena / kapitał własny.

Metoda rynkowa bazuje na założeniu, że spółki porównywalne powinny charakteryzować się podobną wartością mnożników. Biorąc pod uwagę fakt, że nie istnieją dwie identyczne spółki, największym wyzwaniem związanym ze stosowaniem tej metody jest wybór grupy porównawczej.

Metoda skorygowanych aktywów netto

Metoda skorygowanej wartości aktywów netto należy do grupy metod majątkowych. Podstawą metodologii tego typu wyceny jest założenie, że o wartości firmy świadczy suma wartości posiadanego przez nią majątku pomniejszona o wielkość wymagalnych zobowiązań.

Kluczowym elementem wyceny tą metodą jest dokonanie oszacowania wartości rynkowej poszczególnych elementów majątku, która może istotnie różnić się od ich wartości księgowej. I tu najczęściej będziemy potrzebowali wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

Realizujemy wyceny na potrzeby:

 1. Procesów M&A
 2. Sprawozdawczości finansowej
 3. Podatkowe
 4. Kodeksowe

Poza wycenami spółek realizujemy wyceny ZCP, wyceny wartości niematerialnych i prawnych, wyceny znaków towarowych, itp.

Przykład - Wartość przedsiębiorstwa (Enterprise Value ) oraz kapitałów własnych firmy przy zastosowaniu metody DCF

 

gru.21

2022

2023

2024

2025

2026

RV

EBIT

883 252

735 925

752 915

763 689

757 963

755 908

 

Podatek od EBIT

167 818

139 826

143 054

145 101

144 013

143 623

 

NOPLAT

715 434

596 099

609 861

618 588

613 950

612 286

 

Amortyzacja

64 300

125 380

143 270

159 014

191 923

221 838

 

Przepływy gotówkowe brutto

779 734

721 479

753 131

777 603

805 872

834 124

 

Zmiany w kapitale obrotowym

-2 017 160

655 172

-77 591

-58 992

-60 467

-61 978

 

Nakłady inwestycyjne

-250 000

-250 000

-250 000

-250 000

-250 000

-250 000

 

Wolne przepływy pieniężne

-1 487 426

1 126 651

425 540

468 611

495 406

522 146

4 376 190

WACC

12,73%

12,73%

12,73%

12,73%

14,73%

14,73%

 

Współczynnik dyskonta

0,96

0,85

0,76

0,67

0,58

0,51

0,51

Zdyskontowany NCF

-1 429 187

960 294

321 749

314 304

289 616

266 058

2 229 879

Wartość przedsiębiorstwa
(Enterprise Value)

2 952 713

 

 

 

 

 

 

Dyskonto za brak płynności

20%

 

 

 

 

 

 

Wartość przedsiębiorstwa
z uwzględnieniem dyskonta

2 362 170

 

 

 

 

 

 

Premia za kontrolę

10%

 

 

 

 

 

 

Wartość przedsiębiorstwa
z premią za kontrolę

2 598 387

 

 

 

 

 

 

Srodki pieniężne

3 155 884

 

 

 

 

 

 

Zobowiązania oprocentowane

0

 

 

 

 

 

 

Wartość 100% kapitałów własnych

5 754 271

 

 

 

 

 

 


O tym, jak wycenić firmę wiemy wszystko. Zobacz powiązane atrykuły:

 1. Jak wycenić wartość firmy do sprzedaży?
 2. Jak zwiększyć wartość firmy?


Zdaj się na profesjonalną pomoc przy wycenie Twojej firmy.

Nasz zespół z Gdyni kompleksowo przeprowadzi wycenę - sporządzamy dokument wartości całego przedsiębiorstwa przy zastosowaniu wybranych metod wyceny. Skontaktuj się z nami!


Współpracuj z najlepszymi

Zespół Eurolinks tworzą osoby z długoletnim doświadczeniem w biznesie, prawie i bankowości. Pozwala nam to z sukcesem wspierać przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa.

 • Pozyskiwanie finansowania
 • Fuzje i przejęcia firm
 • Sprzedaż przedsiębiorstw
 • Analizy i restrukturyzacje
 • Wewnętrzna kontrola finansów
Więcej o nas

Masz pytania dotyczące naszej oferty?

Zostaw adres email lub telefon. Skontaktujemy się.

Wprowadź imię i nazwisko
Firma
NIP / KRS
Email
Telefon
Wiadomość

Administratorem danych osobowych jest Eurolinks Sp. z o.o. ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz prowadzenia w związku z tym korespondencji elektronicznej. Dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającym na prowadzeniu korespondencji w związku z działalnością gospodarczą oraz rozwiązaniu ewentualnej sprawy, której korespondencja dotyczy. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo dostępu do danych i ich sprostowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia procesu komunikacji.