Dotacje dla firm w województwie warmińsko-mazurskim

fundusze europejskie warmia i mazury - Dotacje Unijne dla firm

Głównym celem FEWM jest transformacja regionu przy zapewnieniu przestrzeni dla jego rozwoju, bezpieczeństwa i dobrobytu mieszkańców.

Dotacje unijne warmińsko-mazurskie firmy mogą przeznaczyć na różne cele.

Warunki Dotacji Unijnych dla firm w warmińsko-mazurskim: dla kogo przeznaczono te środki?

Działalność beneficjenta musi być prowadzona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym ważne jest, aby zarówno siedziba główna, jak i ewentualne oddziały przedsiębiorstwa, znajdowały się w granicach województwa.

Na pozyskanie funduszy z dotacji dla firm w województwie warmińsko-mazurskim mają szansę zarówno mikroprzedsiębiorstwa, małe oraz średnie firmy.

Priorytet 1. GOSPODARKA

 • Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii
 • Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych
 • Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne
 • Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości


Wśród wielu ciekawych naborów dla przedsiębiorstw, na uwagę zasługują m. in.:

1. Działanie FEWM.01.02 Działalność B+R+I przedsiębiorstw z warmińsko-mazurskiego

W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli uzyskać na wsparcie na tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo- rozwojowego służącego ich działalności innowacyjnej oraz na wsparcie prac B+R.

Zakres wsparcia obejmuje infrastrukturę oraz działalność badawczo-rozwojową prowadzoną przez przedsiębiorstwa, ich konsorcja z organizacjami badawczymi i partnerstwa.

Warunki wsparcia / ograniczenia i limity to m.in.:

 1. Zakres prac B+R obejmuje badania przemysłowe lub prace rozwojowe. Badania podstawowe są wyłączone ze wsparcia.
 2. Wspierana infrastruktura nie może służyć realizacji badań podstawowych.
 3. Komponent wdrożeniowy B+R finansowany będzie dotacją warunkową.
 4. Dofinansowanie uzyskają wyłącznie projekty, których realizacja wpływać będzie na rozwój zidentyfikowanych w województwie inteligentnych specjalizacji.
 5. Działalność beneficjenta musi być prowadzona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym lokalizacja siedziby/oddziału beneficjenta musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wysokość alokacji ogółem
82 909 118 EUR

Terminy NABORU zostaną ogłoszone w kolejnym harmonogramie (pod koniec marca 2024)! Maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie – 85%

2. Działanie FEWM.01.04 Transformacja cyfrowa MŚP

W ramach działania wspierane będą inwestycje mające na celu wprowadzenie zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego poprzez nabycie wysokospecjalistycznych narzędzi ICT (cyfryzacja MŚP, w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy biznesowe, ośrodki innowacji cyfrowych, żywe laboratoria, przedsiębiorcy internetowi i przedsiębiorstwa ICT typu start-up, usługi B2B),

Wysokość alokacji ogółem
33 675 357 EUR

Terminy NABORU zostaną ogłoszone w kolejnym harmonogramie (pod koniec marca 2024)! Maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie – 85%

3. Działanie FEWM.01.09 Konkurencyjne i innowacyjne MŚP

W ramach działania wspierane będą:

 • Wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych. Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej na poziomie co najmniej regionalnym Uzupełniająco możliwe wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych.
 • Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu poprzez tworzenie/budowanie nowej oferty produktowo-usługowej polegającej na odtwarzaniu historycznego krajobrazu gospodarczego regionu.
 • Pakietowanie produktów i usług. Wsparcie otrzymają przedsięwzięcia realizowane przez co najmniej dwa MŚP mające na celu pakietowanie produktów i usług.
 • Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa. Projekt może obejmować zmianę modelu biznesowego, rozwój niezbędnej infrastruktury, budowę międzynarodowego wizerunku firmy, udział w targach i misjach, tworzenie produktów o wysokim potencjale eksportowym.

Zakres interwencji:

 • 020 - Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki i obiekty przemysłowe),
 • 021 - Rozwój działalności i umiędzynarodowienie MŚP, w tym inwestycje produkcyjne,
 • 024 - Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, marketingu i projektowania),
 • 027 - Procesy innowacji w MŚP (innowacje w zakresie procesów, organizacji, marketingu, i współtworzenia, innowacje zorientowane na użytkownika i motywowane popytem)


Wysokość alokacji ogółem
40 502 889 EUR

Terminy NABORU zostaną ogłoszone w kolejnym harmonogramie (pod koniec marca 2024)!
Maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie – 85%


Współpracuj z najlepszymi

Zespół Eurolinks tworzą osoby z długoletnim doświadczeniem w biznesie, prawie i bankowości. Pozwala nam to z sukcesem wspierać przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa.

 • Pozyskiwanie finansowania
 • Fuzje i przejęcia firm
 • Sprzedaż przedsiębiorstw
 • Analizy i restrukturyzacje
 • Wewnętrzna kontrola finansów
Więcej o nas

Masz pytania dotyczące naszej oferty?

Zostaw adres email lub telefon. Skontaktujemy się.

Wprowadź imię i nazwisko
Firma
NIP / KRS
Email
Telefon
Wiadomość

Administratorem danych osobowych jest Eurolinks Sp. z o.o. ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz prowadzenia w związku z tym korespondencji elektronicznej. Dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającym na prowadzeniu korespondencji w związku z działalnością gospodarczą oraz rozwiązaniu ewentualnej sprawy, której korespondencja dotyczy. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo dostępu do danych i ich sprostowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia procesu komunikacji.