Test Prywatnego Inwestora

Test Prywatnego Inwestora (TPI) jest procedurą oceny, mającą na celu ustalenie, czy wsparcie finansowe udzielane przez podmiot publiczny jest zgodne z warunkami rynkowymi oraz czy nie stanowi niedozwolonej pomocy publicznej.

Test prywatnego inwestora przeprowadzamy w przypadku, gdy bezpośrednio lub pośrednio udziałowcem podmiotu zaangażowanego w transakcję jest Skarb Państwa. Dotyczy to zarówno transakcji podwyższenia kapitału, udzielenia pożyczki czy kredytu, poręczenia, udzielenia gwarancji.

Test prywatnego inwestora ma wykazać, że transakcje mają charakter rynkowy i finansowanie nie stanowi niedozwolonej pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, czyli przeprowadzenia tzw. Testu Prywatnego Inwestora.

Procedura TPI opiera się na badaniu działań podejmowanych przez podmiot udzielający wsparcia finansowego w celu ustalenia, czy transakcja spełniałaby warunki akceptowalne dla inwestora prywatnego. Kluczowym elementem jest weryfikacja, czy przyjęte warunki transakcji nie prowadzą do przyznania beneficjentowi korzyści, której nie uzyskałby na normalnych warunkach rynkowych.

W skład testu prywatnego inwestora wchodzi:

 • Ocena rynkowego charakteru wsparcia
 • Przewidywany zwykły zwrot z inwestycji w postaci dywidend lub zysków z tytułu wzrostu wartości udziałów lub akcji albo w przypadku pożyczki w postaci kapitału wraz oprocentowaniem
 • Rynkowa stopa zwrotu z inwestycji lub innego celu, na które zostanie udzielone wsparcie
 • Opinia czy przedsiębiorca przetrwałby na rynku bez udziału środków publicznych
 • Opinia czy przedsiębiorca byłby w stanie uzyskać finansowanie na rynku kapitałowym
 • Perspektywy gospodarcze w kontekście sytuacji na rynku oferowanych produktów oraz poziomu konkurencji
 • Oferowane produkty
 • Ocena czy wsparcie jest wystarczające dla uzyskania założonych celów

Test Prywatnego Inwestora stanowi kluczowe narzędzie w procesie oceny zgodności wsparcia finansowego z normami rynkowymi, przyczyniając się do zapewnienia uczciwej konkurencji i unikania niedozwolonej pomocy publicznej. Sporządzamy wstępną dokumentację, która pozwoli Twojej firmie pozyskać finansowanie.


Współpracuj z najlepszymi

Zespół Eurolinks tworzą osoby z długoletnim doświadczeniem w biznesie, prawie i bankowości. Pozwala nam to z sukcesem wspierać przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa.

 • Pozyskiwanie finansowania
 • Fuzje i przejęcia firm
 • Sprzedaż przedsiębiorstw
 • Analizy i restrukturyzacje
 • Wewnętrzna kontrola finansów
Więcej o nas

Masz pytania dotyczące naszej oferty?

Zostaw adres email lub telefon. Skontaktujemy się.

Wprowadź imię i nazwisko
Firma
NIP / KRS
Email
Telefon
Wiadomość

Administratorem danych osobowych jest Eurolinks Sp. z o.o. ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz prowadzenia w związku z tym korespondencji elektronicznej. Dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającym na prowadzeniu korespondencji w związku z działalnością gospodarczą oraz rozwiązaniu ewentualnej sprawy, której korespondencja dotyczy. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo dostępu do danych i ich sprostowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia procesu komunikacji.