Test Prywatnego Inwestora

Masz pytania dotyczące tej usługi?

Napisz do nas
eurolinks@eurolinks.pl
Lub zadzwoń
664 730 630

Test prywatnego inwestora przeprowadzamy w przypadku gdy, bezpośrednio lub pośrednio, udziałowcem podmiotu zaangażowanego w transakcję jest Skarb Państwa. Dotyczy to zarówno transakcji podwyższenia kapitału, czy udzielenia pożyczki, kredytu, poręczenia czy udzielenia gwarancji.

Test prywatnego inwestora ma wykazać, że transakcje mają charakter rynkowy i finansowanie nie stanowią niedozwolonej pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, czyli przeprowadzenia tzw. Testu Prywatnego Inwestora.

W skład testu prywatnego inwestora wchodzi:

  • Ocena rynkowego charakteru wsparcia
  • Przewidywany zwykły zwrot z inwestycji w postaci dywidend lub zysków z tytułu wzrostu wartości udziałów lub akcji albo w przypadku pożyczki w postaci kapitału wraz oprocentowaniem
  • Rynkowa stopa zwrotu z inwestycji lub innego celu, na które zostanie udzielone wsparcie
  • Opinia czy przedsiębiorca przetrwałby na rynku bez udziału środków publicznych
  • Opinia czy przedsiębiorca byłby w stanie uzyskać finansowanie na rynku kapitałowym
  • Perspektywy gospodarcze w kontekście sytuacji na rynku oferowanych produktów oraz poziomu konkurencji
  • Oferowane produkty
  • Ocena czy wsparcie jest wystarczające dla uzyskania założonych celów

Masz pytania dotyczące naszej oferty?

Zostaw adres email lub telefon. Skontaktujemy się.

Wprowadź imię i nazwisko
Wprowadź email