Przejęcia spółek i przedsiebiorstw

Przejęcie spółki to proces, w którym jedna firma nabywa inną firmę, przez co staje się właścicielem jej aktywów, pasywów, zobowiązań i praw. Przejęcie spółki może odbyć się na różne sposoby, w tym poprzez zakup akcji lub udziałów, nabycie mienia lub aktywów spółki, a także połączenie dwóch lub więcej firm, tworząc nową jednostkę.

Przejęcie spółki może mieć różne cele, takie jak ekspansja na nowe rynki, uzyskanie dostępu do nowych technologii, pozyskanie nowych klientów lub pracowników, zwiększenie skali działania, a także osiągnięcie korzyści wynikających z synergii.

Przejęcie spółki jest złożonym procesem, który wymaga dokładnego przygotowania i analizy przed przystąpieniem do transakcji. Wymaga to przeprowadzenia due diligence, czyli gruntownej analizy finansowej, prawnej i operacyjnej spółki, której celem jest zidentyfikowanie ryzyk i możliwości związanych z transakcją.

Przejęcie spółki może mieć istotne konsekwencje dla obu firm, w tym dla pracowników, klientów, dostawców i innych interesariuszy. Dlatego też ważne jest, aby proces przejęcia został przeprowadzony z należytą ostrożnością i uwzględnieniem interesów wszystkich stron.

Przejęcie spółki komandytowej przez spółkę z o.o

Przejęcie spółki komandytowej przez spółkę z o.o. może odbyć się na kilka sposobów, w zależności od preferencji stron i celów transakcji.

Jednym z możliwych sposobów jest nabycie udziałów w spółce komandytowej przez spółkę z o.o. w drodze umowy sprzedaży. W takim przypadku spółka z o.o. staje się nowym wspólnikiem spółki komandytowej, co oznacza, że jest ona odpowiedzialna za jej długi tylko do wysokości wpłaconego wkładu. Spółka z o.o. może wówczas decydować o podejmowaniu decyzji w spółce komandytowej, ale może też pozostawić zarządzanie spółką w rękach pozostałych wspólników.

Innym sposobem jest przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. Przy takim rozwiązaniu spółka z o.o. przejmuje aktywa, pasywa i zobowiązania spółki komandytowej i staje się właścicielem jej majątku. W wyniku przekształcenia, dotychczasowi wspólnicy spółki komandytowej zostają akcjonariuszami spółki z o.o., a w związku z tym nabycie przez spółkę z o.o. ich udziałów jest jednym z kroków przeprowadzenia transakcji.

Przejęcie spółki komandytowej przez spółkę z o.o. może mieć różne cele, takie jak pozyskanie nowych aktywów, zwiększenie skali działania, poprawa efektywności operacyjnej czy też pozyskanie nowych klientów i rynków. Ważne jest jednak, aby proces przejęcia został przeprowadzony z należytą starannością i uwzględnieniem wszelkich zobowiązań i ryzyk związanych z transakcją.

Przejęcie spółki komandytowej przez komplementariusza

Przejęcie spółki komandytowej przez jej komplementariusza może mieć miejsce na kilka sposobów, w zależności od preferencji i celów transakcji.

Jednym z możliwych sposobów jest wykupienie udziałów pozostałych wspólników przez komplementariusza. W takim przypadku komplementariusz staje się jedynym właścicielem spółki komandytowej i jest odpowiedzialny za jej długi w całości.

Innym sposobem jest przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. lub inną formę prawno-organizacyjną, a następnie nabycie jej przez komplementariusza. W wyniku przekształcenia, dotychczasowi wspólnicy spółki komandytowej zostają akcjonariuszami nowej spółki lub innymi jej właścicielami, a w związku z tym nabycie przez komplementariusza ich udziałów jest jednym z kroków przeprowadzenia transakcji.

Przejęcie spółki komandytowej przez jej komplementariusza może mieć na celu uzyskanie pełnej kontroli nad spółką, zwiększenie udziałów w rynku lub zmianę profilu działalności. Ważne jest jednak, aby proces przejęcia został przeprowadzony z należytą starannością i uwzględnieniem wszelkich zobowiązań i ryzyk związanych z transakcją.

Przejęcie spółki zależnej przez spółkę dominującą

Przejęcie spółki zależnej przez spółkę dominującą jest procesem, w którym spółka dominująca (matka) staje się właścicielem spółki zależnej (córki). Może to nastąpić poprzez nabycie udziałów lub akcji spółki zależnej na rynku, bądź też poprzez wykupienie ich bezpośrednio od jej właścicieli.

W przypadku nabycia udziałów lub akcji spółki zależnej na rynku, spółka dominująca musi złożyć ofertę publiczną skierowaną do wszystkich jej właścicieli. W zależności od skali transakcji, proces ten może wymagać zgody organów nadzoru, takich jak Komisja Nadzoru Finansowego. Po uzyskaniu odpowiednich zgód, spółka dominująca staje się właścicielem większościowym spółki zależnej.

W przypadku wykupu udziałów lub akcji bezpośrednio od właścicieli spółki zależnej, spółka dominująca może działać na podstawie umowy międzywspólniczkowej, która reguluje warunki przejęcia. Zwykle taka umowa określa m.in. cenę nabycia udziałów, harmonogram płatności oraz zobowiązania stron w zakresie gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności.

Przejęcie spółki zależnej przez spółkę dominującą ma na celu uzyskanie pełnej kontroli nad działalnością spółki zależnej oraz jej wartości, w tym m.in. majątkowej i strategicznej. Ważne jest jednak, aby taka transakcja została przeprowadzona z należytą starannością i uwzględnieniem wszelkich ryzyk i zobowiązań związanych z przekształceniem.

Wrogie przejęcie spółki (ang. hostile takeover)

Wrogie przejęcie spółki (ang. hostile takeover) to forma przejęcia kontroli nad spółką, w której firma nabywająca (nazywana oferentem) dokonuje nabycia akcji spółki docelowej bez zgody jej zarządu lub akcjonariuszy. Wrogie przejęcie jest przeciwieństwem przejęcia przyjaznego, w którym przejęcie jest uzgodnione i zatwierdzone przez zarząd i akcjonariuszy spółki docelowej.

Wrogie przejęcie spółki jest często realizowane poprzez składanie oferty publicznej (ang. tender offer), w której oferent oferuje wyższą cenę za akcje spółki docelowej, niż wynosi ich bieżący kurs na rynku. Jeśli oferowana cena jest atrakcyjna dla akcjonariuszy, mogą oni zdecydować się na sprzedaż swoich akcji. W ten sposób oferent może zwiększyć swoje udziały w spółce docelowej i przejąć jej kontrolę.

Wrogie przejęcie spółki często jest kontrowersyjne i budzi wiele emocji, ponieważ może prowadzić do utraty kontroli nad spółką przez dotychczasowych właścicieli lub zmiany w polityce spółki, które nie są zgodne z ich interesami. W niektórych przypadkach, spółka docelowa lub jej akcjonariusze mogą próbować zablokować wrogie przejęcie poprzez zwiększenie cen akcji lub wykorzystanie instrumentów finansowych, takich jak obrona przed przejęciem (ang. poison pill), które utrudnią lub uniemożliwią realizację oferty publicznej.

Sprawdź inne możliwe formy przejęć

Posiadamy wiedzę i doświadczenie w zakresie różnych rodzajów przejęć, w tym przejęć przyjaznych i wrogich, a także fuzji i połączeń spółek. Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i najlepszymi praktykami rynkowymi, aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo i sukces transakcji.

Nasze usługi doradcze obejmują między innymi:

  • Analizę rynku i wybór najlepszej strategii dla Państwa biznesu
  • Przygotowanie dokumentacji i negocjacje warunków transakcji
  • Realizację due diligence i ocenę ryzyka
  • Przygotowanie projektu umowy i wsparcie w procesie jej finalizacji
  • Pomoc w pozyskaniu finansowania zewnętrznego

Działamy zgodnie z indywidualnymi potrzebami każdego Klienta, starając się zapewnić kompleksowe wsparcie i najwyższy poziom jakości usług. Nasza wiedza, doświadczenie oraz skuteczna strategia przeprowadzenia transakcji, pozwoli Państwu osiągnąć sukces i rozwijać swoją działalność.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług i dołączenia do grona zadowolonych Klientów!


Współpracuj z najlepszymi

Zespół Eurolinks tworzą osoby z długoletnim doświadczeniem w biznesie, prawie i bankowości. Pozwala nam to z sukcesem wspierać przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa.

  • Pozyskiwanie finansowania
  • Fuzje i przejęcia firm
  • Sprzedaż przedsiębiorstw
  • Analizy i restrukturyzacje
  • Wewnętrzna kontrola finansów
Więcej o nas

Masz pytania dotyczące naszej oferty?

Zostaw adres email lub telefon. Skontaktujemy się.

Wprowadź imię i nazwisko
Firma
NIP / KRS
Email
Telefon
Wiadomość

Administratorem danych osobowych jest Eurolinks Sp. z o.o. ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz prowadzenia w związku z tym korespondencji elektronicznej. Dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającym na prowadzeniu korespondencji w związku z działalnością gospodarczą oraz rozwiązaniu ewentualnej sprawy, której korespondencja dotyczy. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo dostępu do danych i ich sprostowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia procesu komunikacji.